FOTO: Babymoon Kedua Kimmy Jayanti, Ditemani Ibunda ke Turki

↑